Tìm hiểu về đăng ký doanh nghiệp tư nhân mới nhất 2019

0 votes
asked Sep 10 by consothongminh (180 points)
edited 2 days ago by consothongminh

Doanh nghiệp tư nhân là một trong 7 loại hình doanh nghiệp được pháp luật Việt Nam công nhận. Vì vậy, khi muốn thành lập loại hình doanh nghiệp này chủ doanh nghiệp phải tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp tư nhân tại cơ quan có thẩm quyền.

Dưới đây là tất cả những thông tin liên quan đến doanh nghiệp tư nhân và hồ sơ, thủ tục thành lập mà bạn có thể tham khảo nếu như đang quan tâm đến vấn đề này. Cùng theo dõi nhé!

1. Doanh nghiệp tư nhân là gì?

Hiện nay, khái niệm doanh nghiệp tư nhân đã được quy định rõ tại khoản 1 Điều 138 Luật Doanh nghiệp 2014, cụ thể: “Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.”

2. Chuẩn bị thông tin gì để thành lập doanh nghiệp tư nhân?

Khi muốn đăng ký doanh nghiệp tư nhân, bạn cần phải chuẩn bị đầy đủ các thông tin sau:

  • Giấy chứng thực cá nhân của chủ doanh nghiệp tư nhân, có thể là CMND, Hộ chiếu hoặc căn cước công dân.

  • Tên doanh nghiệp tư nhân.

  • Ngành nghề kinh doanh.

  • Địa chỉ của doanh nghiệp.

  • Vốn điều lệ.

  • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

3. Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tư nhân bao gồm các giấy tờ sau:

  • Bản sao công chứng CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng thực cá nhân khác của chủ doanh nghiệp tư nhân

  • Giấy đề nghị thành lập Doanh nghiệp tư nhân

  • Đối với ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định thì cần phải có: Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền

  • Đối với ngành nghề kinh doanh yêu cầu chứng chỉ hành nghề thì cần phải có Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc và các cá nhân liên quan khác.

4. Quy trình, thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân

Quy trình, thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân bao gồm bước:

Bước 1: Chuẩn bị tất cả các thông tin để thành lập doanh nghiệp tư nhân.

Bước 2: Hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tư nhân tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Bước 4: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp. Nếu hồ sơ có sai sót hay thiếu thì sẽ nhận giấy báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ và quay lại bước đầu tiên.

Bước 5: Khắc dấu doanh nghiệp và thông báo mẫu dấu lên Cổng thông tin quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp.

Bước 6: Mở tài khoản tại Ngân hàng và thông báo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh.

Bước 7: Đăng ký các thủ tục về thuế.

Bước 8: Nộp thuế môn bài.

Với những thông tin trên chúng tôi tin bạn đã hiểu như thế nào là doanh nghiệp tư nhân và quy trình đăng ký doanh nghiệp tư nhân theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Con Số Thông Minh

78 An Nhơn, Phường 17, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

0933238977

https://consothongminh.com/blog/thu-tuc-thanh-lap-cong-ty-tnhh-1-thanh-vien-2019

field1
gfhgff

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:
To avoid this verification in future, please log in or register.
Welcome to Questions and Answers, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...